Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
z dnia 30.04.2024 r.

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej ‘Konkursem’ jest Przedsiębiorstwo „Zakład Mięsny Wasąg” sp.j. z siedzibą w Hedwiżynie 118 (PNA: 23-400 Biłgoraj) (NIP: 9182161474) REGON: 061461506, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, pod nr KRS 0000542406 zwana dalej ‘Spółką’ lub ‘Organizatorem’.

Konkurs trwa w okresie od dn. 30.04.2024 r. do dn. 10.05.2024 r. – dalej: Okres Konkursu.

§2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Fundatorem nagrody w Konkursie jest Przedsiębiorstwo „Zakład Mięsny Wasąg”.

Konkurs przewiduje 3 zwycięzców. Nagrodą dla zwycięzców są trzy kody rabatowe, każdy o wartości 300 zł. Dla każdego wygranego przeznaczony jest jeden kod rabatowy, ważny 2 tygodnie od jego otrzymania. Kod można wykorzystać jednorazowo w sklepie internetowym pod adresem: https://wedliny-ekologiczne.pl/

Udział w Konkursie odbywa się na podstawie umieszczenia przez Uczestnika oraz zawarcie komentarza w Okresie Konkursu za pośrednictwem platformy społecznościowej Facebook.com lub Instagram.com dostępnych pod adresami: https://www.facebook.com/WasagWedlinyEkologiczne 

https://www.instagram.com/wasag.wedlinyekologiczne/ 

W ramach zgłoszenia Uczestnik umieszcza Organizatorowi pracę konkursową pod postem z dnia 30.04.2024 r. na mediach społecznościowych Facebook.com lub Instagram.com. 

Praca konkursowa polega na przesłaniu komentarza opisującego ulubiony przepis na danie grillowane. W komentarzu należy omówić zarówno składniki, jak i kroki przygotowania, a także podkreślić, dlaczego akurat ten przepis jest ich faworytem. 

Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie, w której pod uwagę zostanie poddana kreatywność wykonanej pracy. Komisja utworzona z pracowników organizatora wybierze 3 zwycięzców konkursu.  

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana na profilu:

https://www.facebook.com/WasagWedlinyEkologiczne oraz https://www.instagram.com/wasag.wedlinyekologiczne/ 

w terminie 2 tygodni od zakończenia Konkursu, w formie komentarza pod postami z dnia 30.04.2024 r., w zależności od tego, gdzie zostanie umieszczona praca konkursowa uczestnika. Osoba ta zostanie również poinformowana o formie odbioru Nagrody. 

W przypadku nieodebrania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w terminie 3 miesięcy od zakończenia Konkursu, prawo do Nagrody wygasa.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną nagrodę lub środki pieniężne.

§3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Każdy uczestnik Konkursu uprawniony jest do złożenia reklamacji co do przebiegu Konkursu lub jego wykonywania w odniesieniu do danego Uczestnika.

Reklamacje mogą być składane w formie e-mail na adres ap@wasąg.pl lub pisemnej, nie później niż w terminie 1 miesiąca od zakończenia Konkursu.

Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin podlega udostępnieniu na stronie https://www.facebook.com/WasagWedlinyEkologiczne oraz https://www.instagram.com/wasag.wedlinyekologiczne/ 

Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe niestanowiące załączników do Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i w przypadku ich sprzeczności z

Regulaminem rozstrzygające są postanowienia Regulaminu

Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu, które są wiążące dla Uczestników po upływie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu.

Udział w Konkursie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i jego rozliczenia.

Treść informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników (tzw. klauzula RODO) stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU z dnia z dnia 30.04.2024 r. „Rozpocznij sezon grillowy”

W związku z realizacją Konkursu „Rozpocznij sezon grillowy” z dnia 30.04.2024 r. przyjmuję do wiadomości, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Mięsny Wasąg sp.j. z siedzibą w Hedwiżynie 118 (PNA: 23-400 Biłgoraj), NIP: 9182161474, REGON: 061461506, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, pod nr KRS 0000542406 (dalej: administrator). 

2) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją Konkursu „Rozpocznij sezon grillowy” z dn. 30.04.2024 r. i jego

rozliczeniem.

3) Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Odbiorcami moich danych osobowych będą lub mogą być te podmioty, którym Spółka ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (organy publiczne, w szczególności US), a

także podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe, transportowe, marketingowe (w szczególności podmiot obsługujący Konkurs) dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, obsługi poczty internetowej i usług hostingowych, w takim zakresie, jaki będzie potrzebny lub konieczny dla realizacji Konkursu.

5) Mam możliwość uzyskania kopii moich danych osobowych, które Administrator przekazuje w celu realizacji Konkursu.

6) Moje dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania Konkursu, a po tym okresie nie dłużej niż jest to konieczne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podejmowania przed nimi obrony, wynikających z Konkursu lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora.

7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy.

9) Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i jego rozliczeniem;

10) W każdej chwili mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, co wywoła skutek od chwili cofnięcia. Cofnięcie może nastąpić w dowolnej w formie, w tym w szczególności w formie ustnego

oświadczenia, oświadczenia pisemnego lub elektronicznego /np. e-mail/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl